Delovno in socialno pravo

Dobri odnosi med delavci in delodajalci so izjemno pomembni. Za delodajalce je vedno težje reševati vsakodnevne probleme in področja delovnega prava.

Ker poznamo vse trike in napake delodajalcev, uspešno zastopamo tudi delavce; le-ti so v današnjem času vedno bolj ogroženi. Podrobno poznavanje predpisov in prakse učinkovito izkoriščamo za zaščito delavcev pred samovoljo, šikaniranjem in drugimi kršitvami delodajalcev. Pravice delavcev poskušamo zaščititi izvensodno po mirni poti, v kolikor mirna rešitev ni mogoča, pa predano in vztrajno branimo pravice v sodnih postopkih pred delovnim sodiščem.

Primeri storitev – delovno pravo

1. Sklepanje pogodb o zaposlitvi

 • svetovanje in pomoč pri sklenitvi pogodbe o zaposlitvi,
 • sestavljanje različnih tipov pogodb o zaposlitvi,
 • podajanje razlag in mnenj o posameznih določilih pogodbe o zaposlitvi.

2. Prenehanje pogodbe o zaposlitve

 • svetovanje in sestavljanje posameznih vrst odpovedi pogodbe o zaposlitvi,
 • pregled, svetovanje in mnenje glede zakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi,
 • svetovanje in pomoč pri uveljavljanju posameznih pravic v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi,
 • izdajanje opozoril in zahtevkov zoper delodajalce v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi,
 • vodenje celotnega postopka prenehanja delovnega razmerja.

3. Uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja

 • podajanje razlag, mnenj in svetovanje ter pomoč pri uveljavljanju posameznih pravic iz delovnega razmerja: npr. glede plačila za delo, delovnega časa, odmorov in počitkov, letnega dopusta, regresa, odpravnine, izobraževanja, disciplinske odgovornost, mobinga, odškodninske odgovornosti,…
 • sestavljanje zahtevkov zoper delodajalce za uveljavitev posameznih pravic iz delovnega razmerja,
 • sporazumno in izvensodno reševanje sporov med delavci in delodajalci,
 • svetovanje in pomoč pri uveljavljanju pravic posameznih kategorij delavcev.

4. Uveljavljanje sodnega varstva zoper prenehanje pogodbe o zaposlitvi in sodno uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja

 • zastopanje delavcev in delodajalcev pred Delovnim sodiščem zaradi redne ali izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi,
 • zastopanje delavcev in delodajalcev pred Delovnim sodiščem pri uveljavljanju posameznih pravic iz delovnega razmerja, in sicer glede plačila za delo, delovnega časa, odmorov in počitkov, letnega dopusta, regresa, odpravnine, disciplinske odgovornost ter odškodninske odgovornosti.

5. Delodajalci

 • svetovanje pri pripravi in priprava splošnih aktov,
 • sporazumno reševanje sporov med strankama pogodbe o zaposlitvi,
 • disciplinski postopek,
 • reševanje odškodninskih zahtevkov,
 • svetovanje pri oblikovanju konkurenčnih klavzul.

Primeri storitev – socialno pravo

1. Pokojninsko zavarovanje

 • svetovanje in pomoč pri uveljavljanju pravic iz pokojninskega zavarovanja (starostna pokojnina, družinska pokojnina, vdovska pokojnina),
 • sestava pritožb zoper odločbe I. stopnje,
 • sestava tožb in zastopanje strank pred Socialnim sodiščem v postopku pridobivanja pravic in pokojninskega zavarovanja.

2. Invalidsko zavarovanje

 • pregled odločb, podajanje razlag in mnenj o posameznih pridobljenih pravicah,
 • svetovanje in pomoč pri uveljavljanju pravic iz invalidskega zavarovanja (pravica do invalidske pokojnine, pravica do poklicne rehabilitacije, pravica do dela s krajšim delavnim časom, pravica do premestitve, pravica do drugih nadomestil iz invalidskega zavarovanja, pravica do nadomEstila za telesno okvaro),
 • sestava pritožb zoper odločbe I. stopnje,
 • sestava tožb in zastopanje strank pred Socialnim sodiščem v postopku pridobivanja pravic iz invalidskega zavarovanja.

3. Zdravstveno zavarovanje

 • pregled odločb, podajanje razlag in mnenj o posameznih pridobljenih pravicah,
 • svetovanje in pomoč pri uveljavljanju pravic iz zdravstvenega zavarovanja (nadomestila med začasno zadržanostjo od dela, povračila potnih stroškov),
 • sestava pritožb zoper odločbe I. stopnje,
 • sestava tožb in zastopanje stranka pred Socialnim sodiščem v postopku pridobivanja pravic iz zdravstvenega zavarovanja.

4. Starševsko varstvo in družinski prejemki

 • pregled odločb, podajanje razlag in mnenj o posameznih pridobljenih pravicah iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo in pravic do družinskih prejemkov,
 • svetovanje in pomoč pri uveljavljanju pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo (starševski dopust, starševsko nadomestilo, pravica do krajšega delovnega časa in pravica do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi starševska) ter pravic do družinskih prejemkov.
 • sestava pritožb zoper odločbe I. stopnje,
 • sestava tožb in zastopanje stranka pred Socialnim sodiščem v postopku pridobljenih pravicah iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo in pravic do družinskih prejemkov.

5. Zavarovanje za primer brezposelnosti

 • pomoč in svetovanje pri pridobivanju pravic iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti (pravica do denarnega nadomestila, pravica do plačila prispevkov za obvezna socialna zavarovanja, pravica do plačila za pokojninsko in invalidsko zavarovanje),
 • sestava pritožb zoper odločbe I. stopnje,
 • sestava tožb in zastopanje strank pred Socialnim sodiščem v postopku pridobivanja pravic iz naslova zavarovanja za primer za brezposelnost.