Evropsko sodišče za človekove pravice

Vlaganje tožb zaradi kršitve pravice do sojenja v razumnem roku, varstvo ostalih pravic iz Evropske konvencije o človekovih pravicah in še posebej varstvo pravic otrok iz Evropske konvencije o uresničevanju otrokovih pravic.

Vsi postopki, ki na sodišču I. stopnje trajajo več kot približno 3 leta in pol, se po praksi ESČP štejejo za dolgotrajne. Posledično ima vsak stranka (ne glede na uspeh v pravdi, zgolj zaradi trajanja postopka) pravico do odškodnine zaradi nerazumno dolgega sodnega postopka. Vendar pa vseeno postopki niso enostavni, saj mora vsaka stranka izkoristiti pravna sredstva po notranji slovenski zakonodaji (ZVPSBNO); še več, država je s svojo zakonodajo nastavila kup pasti in ovir, ki jih je potrebno preskočiti, da se odškodnina lahko uspešno uveljavi.

Tudi pravica do družinskega življenja pred slovenskimi sodišči ni varovana v zadostni meri. Ko sodišča ne spoštujejo volje otrok, moramo pravice staršev in otrok zaščititi pred ESČP. Prelomne obsodbe, ki smo jih dosegli na področju zaščite pravic otrok in družinskega življenja, silijo slovenska sodišča, da judikaturo Evropskega sodišča spoštujejo tudi v slovenski praksi.

Naša pisarna je bila prva, ki je s tožbami uspela tako pred ESČP, kot pred slovenskimi sodišči. Neprecenljive izkušnje nam omogočajo uspešno zastopanje in višanje standardov zaščite naših strank.

 

Vlaganje tožb zaradi:

  • kršitev pravice do sojenja v razumnem roku,

Če ste kot stranka udeleženi v sodnem postopku, ki traja več kot 3 leta in pol na pravi stopnji, oz. več kot 4 leta do pravnomočnosti, ste zelo verjetno upravičeno do odškodnine zaradi dolgotrajnega postopka. Odškodnina vam pripada ne glede na končni izid postopka – ni pomembno, ali ste v postopku zmagali ali izgubili. Pomembno je zgolj trajanje postopka. Prav tako je nujno, da ste vložili nadzorstveno pritožbo in rokovni predlog po ZVPSBNO.

  • kršitev pravice do družinskega življenja (otroci in starši)

Starša sta se razšla; žal na grd način. Ne moreta se dogovoriti glede stikov z otroki. Eden od staršev drugemu preprečuje stike,… Če sodišče ne spoštuje želje vašega otroka, pri katerem od staršev želi živeti; ali če vam preprečujejo, da ne morete imeti zadostnih stikov s svojim otrokom – imate možnost pritožiti se na Evropsko sodišče. Pripada vam odškodnina in poprava krivic.

  • kršitev pravice do poštenega sojenja in sodnega postopka; kršitev pravic strank v civilnih postopkih ter obdolžencev v kazenskih postopkih

Včasih sodišča ne sodijo pošteno. Argumente stranke ignorirajo, kot da ne obstajajo. Ne izvedejo dokazov, ki jih stranka predlaga. Takšnemu ravnanju se pravi sodniška samovolja in arbitrarnost. V takšnih primerih imate možnost pritožbe na ESČP. Nujno pa je, da pravilno in pravočasno vse kršitve uveljavljate že v pritožbenih postopkih pred slovenskimi sodišči! Zato je izjemno pomembno, da vas je skozi celoten postopek, od samega začetka, zastopal strokovnjak, ki je pravilno vodil zadevo in omogočil, da bo pritožba na ESČP uspešna.

  • kršitev pavice do učinkovitega pravnega sredstva
  • kršitev pravice do zasebne lastnine
  • varstvo ostalih pravic iz Evropske konvencije o človekovih pravicah in še posebej varstvo pravic otrok iz Evropske konvencije o uresničevanju otrokovih pravic